Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 1/2004

U C H W A ? Y

U C H W A ? A   Nr 125
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 r.


w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM w Olsztynie umowy konsorcjum „Centrum Zaawansowanych Technologii Kosmicznych i Satelitarnych”.

 Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 8 - ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) postanawia si?, co nast?puje.
§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum „Centrum Zaawansowanych Technologii Kosmicznych i Satelitarnych”.

§ 2
Tekst umowy konsorcjum stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Wykonanie Uchwa?y powierza si? Rektorowi.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


U C H W A ? A   Nr 126
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 r.


w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2002/2003.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Senat zatwierdza przedstawione przez Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie sprawozdanie z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2002/2003.
2. Tekst sprawozdania z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2002/2003 stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


U C H W A ? A   Nr 127
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 roku


w sprawie: dzia?a? w polityce kadrowej i rozwoju uprawnie? akademickich.

Na podstawie art. 48 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U.  Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), Senat ustala nast?puj?ce dzia?ania:

§ 1
a/ Wzmocnienie pod wzgl?dem kadrowym tych kierunków studiów, które nie spe?niaj? wymogów MENiS w zakresie proporcji liczby nauczycieli akademickich z tytu?em profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego do liczby studentów, poprzez zatrudnianie pracowników posiadaj?cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.
b/ Zobowi?za? w?adze wydzia?ów do dokonania w terminie do 30 kwietnia 2004 roku oceny pracy kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych, których kadencja up?ywa w bie??cym roku, uwzgl?dniaj?cej w szczególno?ci rozwój naukowy pracowników jednostki.
c/ Wyst?pienie Wydzia?u Humanistycznego z wnioskiem (w bie??cym roku akademickim) o uzyskanie uprawnie? do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie historii i literaturoznawstwa.
d/ Wyst?pienie Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystycznego  z wnioskiem o uzyskanie uprawnie? do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.
e/ Odpowiednie przesuni?cia kadrowe w uczelni w celu przyspieszenia rozwoju uprawnie? do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.
f/ Przeprowadzenie przez  wydzia?y, w obr?bie których przez ostatnie lata nie odnotowano post?pu w zakresie uzyskania tytu?u naukowego i stopnia naukowego doktora habilitowanego, gruntownej analizy przyczyn tego stanu rzeczy.
g/ Nie zatrudnia? w jednostkach organizacyjnych adiunktów, asystentów i pracowników dydaktycznych, gdy obci??enie dydaktyczne jednostki nie przekracza pensum pracowników i doktorantów oraz dopuszczaln? ustawowo zwy?k? godzin dla pracowników naukowo-dydaktycznych wynosz?c? 25% pensum i pracowników dydaktycznych 50% pensum.
h/ Przyznawa? stypendia i urlopy naukowe wy??cznie osobom spe?niaj?cym warunki zako?czenia w ustawowym terminie przewodów doktorskich lub habilitacyjnych. Egzekwowa? zwrot stypendium naukowego od osób, które nie przyst?pi?y do obrony pracy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego w terminie dwóch latach od zako?czenia pobierania stypendium naukowego.
i/ Ograniczy? zatrudnienie osób, dla których Uniwersytet jest drugim miejscem pracy oraz osób niepe?nozatrudnionych, z wyj?tkiem kierunków na których wyst?puje niedostateczna obsada kadry naukowo-dydaktycznej.
j/ Nie przed?u?a? umowy o prac? osobom, które osi?gn??y wiek emerytalny lub ustali?y wcze?niejsze przej?cie na emerytur?.
k/ Przed?u?a? tylko do ko?ca danego roku kalendarzowego zatrudnienie mianowanym nauczycielom akademickim zajmuj?cym stanowisko profesora, którym z mocy prawa wygasa stosunek pracy z ko?cem danego roku akademickiego w zwi?zku z uko?czeniem 70 roku ?ycia.
l/ Zatrudnia? pracowników administracji i obs?ugi w drodze wyboru ofert. W celu podniesienia kompetencji i jako?ci pracy pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi, nale?y stworzy? warunki do doskonalenia zawodowego m.in. poprzez organizowanie kursów j?zykowych, komputerowych oraz udzia? w specjalistycznych szkoleniach zawodowych. 
m/ Podj?? niezb?dne dzia?ania w celu rozpocz?cia budowy domu mieszkalnego dla pracowników, zw?aszcza zatrudnionych w celu wzmocnienia dyscyplin naukowych i kierunków studiów, na których wyst?puje niedostateczna obsada kadry naukowo-dydaktycznej.
n/ Zdyscyplinowa? pracowników w sprawie terminowego wykonywania bada? okresowych i wykorzystywania urlopów wypoczynkowych.
§ 2
Senat zobowi?zuje Prorektora ds. Rozwoju do wspó?pracy z radami wydzia?ów w zakresie okre?lonym niniejsz? uchwa??.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


U C H W A ? A   Nr 128
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 roku


w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie

Na podstawie § 75 Statutu Uniwersytetu, ustawy z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595) oraz uwzgl?dniaj?c § 1 ust. 5 uchwa?y Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z 24 stycznia 2003 roku w sprawie polityki kadrowej, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat uchwala zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki

 
Za??cznik do Uchwa?y Nr 128
Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 roku
w sprawie zmian w Statucie UWM w Olsztynie


1. W Statucie  § 45 ust. 1  otrzymuje brzmienie:
„1. Mianowanie po raz pierwszy na dane stanowisko w Uniwersytecie pracownika naukowo-dydaktycznego i naukowego oraz starszego wyk?adowcy i wyk?adowcy nast?puje w drodze konkursu otwartego, zgodnie z kryteriami uchwalonymi przez rad? wydzia?u.”

2. W za??czniku Nr 2 do Statutu: Zasady ustalania wymaga? kwalifikacyjnych podczas zatrudniania na stanowiska nauczycieli akademickich oraz okre?lania trybu post?powania podczas przedstawiania wniosków w tych sprawach, wprowadza si? zmiany:
§ 6  otrzymuje brzmienie:
1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest spe?nienie jednego z ni?ej wymienionych wymogów:
1/ posiadanie tytu?u naukowego lub tytu?u w zakresie sztuki,
2/ posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki.
2.  Dodatkowe kryteria zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego uchwala rada wydzia?u.
3.  Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby nie posiadaj?cej tytu?u naukowego lub tytu?u w zakresie sztuki po up?ywie 5-letniego okresu mianowania mo?e nast?pi? w przypadku:
1/ wszcz?cia przez rad? wydzia?u post?powania o nadanie tytu?u naukowego, co oznacza?oby spe?nienie wymogu uzyskania pozytywnej oceny dorobku naukowo-dydaktycznego kandydata,
2/ licz?cego si? powi?kszenia dorobku naukowego lub artystycznego od czasu mianowania po raz pierwszy,
3/ potrzeby wzmocnienia dyscyplin niezb?dnych dla rozwoju uczelni.”

§ 7 otrzymuje brzmienie:
1.  Warunkiem zatrudnienia na stanowisku adiunkta jest posiadanie stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki.
2.  Kandydat na stanowisko adiunkta powinien udokumentowa? osi?gni?cia naukowe i dydaktyczne oraz posiada? co najmniej roczny sta? pracy na stanowisku asystenta. Dodatkowe kryteria zatrudnienia na stanowisko adiunkta uchwala rada wydzia?u.
3.  Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nie maj?cej stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki nie powinien przekroczy? dziewi?ciu lat.
4.  Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osób, które nie uzyska?y stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, mo?e by? przed?u?one po uzyskaniu pozytywnej oceny odpowiedniej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich, nie wi?cej jednak ni? o trzy dwuletnie przedzia?y czasowe, wynikaj?ce z trybu dokonywania ocen okresowych.
5.  Adiunkci legitymuj?cy si? osi?gni?ciami dydaktycznymi mog? ubiega? si? o zatrudnienie na stanowisko starszego wyk?adowcy w drodze konkursu otwartego.

§ 8 otrzymuje brzmienie:
1.  Warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystenta jest posiadanie co najmniej tytu?u zawodowego magistra lub równorz?dnego tytu?u zawodowego.
2.  Kandydat na stanowisko asystenta musi ponadto:
1/ odby? sta? asystencki w trybie art. 151 ustawy o szkolnictwie wy?szym lub prowadzi? zaj?cia dydaktyczne w okresie studiów doktoranckich; osob?, która nie odby?a sta?u asystenckiego w trybie art. 151, mianuje si? po raz pierwszy na stanowisko asystenta na okres jednego roku,
2/ uzyska? pozytywn? opini? kierownika jednostki naukowej, w której odby? si? sta? asystencki lub prowadzi? zaj?cia dydaktyczne w okresie studium doktoranckiego, uwzgl?dniaj?c? predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.
3.  Asystent podlega okresowej ocenie po pierwszym, trzecim, pi?tym i kolejnych latach zatrudnienia. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny po pi?ciu latach zatrudnienia na stanowisku asystenta jest otwarcie przewodu doktorskiego.
4.  Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie maj?cej stopnia naukowego doktora nie powinien przekroczy? o?miu lat.


U C H W A ? A   Nr 129
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 r.


w sprawie: podj?cia post?powania w sprawie nadania tytu?u doktora honoris causa.

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu oraz uwzgl?dniaj?c Uchwa?? Nr 110 Senatu UWM w Olsztynie z 30 listopada 2001 roku, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat podejmuje post?powanie w sprawie nadania tytu?u doktora honoris causa abp. Józefowi Kowalczykowi, Nuncjuszowi Apostolskieu w Polsce.

§ 2
Funkcj? promotora powierza si? prof. dr hab. Tadeuszowi Korniakowi.

§ 3
Ocen? zasadno?ci wniosku powierza si? ni?ej wymienionym recenzentom
• prof. dr hab. Bohdan DZIEMIDOK,
• JE abp dr Edmund PISZCZ,
• prof. dr hab. Stanis?aw SZCZUR.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


U C H W A ? A   Nr 130
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 r.


w sprawie: zmiany nazwy i warunków funkcjonowania ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

Na podstawie § 21 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 lutego 2004 roku zmienia si? nazw? ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Centrum Edukacji Nauczycielskiej na Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.

§ 2
W Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego prowadzone jest kszta?cenie w zakresie:
1) przygotowania pedagogicznego nauczycieli
2) doradztwa zawodowego

§ 3
Kierownika Centrum powo?uje Rektor spo?ród nauczycieli akademickich posiadaj?cych tytu? lub stopie? naukowy.

§ 4
1. Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego kszta?ci na podstawie planów i programów nauczania opracowanych na podstawie odr?bnych przepisów.
2. Plany i programy nauczania zatwierdza w?a?ciwy prorektor.
3. Przygotowanie pedagogiczne lub uzyskanie uprawnie? w zakresie doradztwa zawodowego potwierdza dokument wydany wed?ug wzoru okre?lonego odr?bnymi przepisami.

§ 5
1. Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego dzia?a na podstawie Regulaminu okre?laj?cego zasady funkcjonowania i struktur? organizacyjn? jednostki oraz na podstawie przepisów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
2. Senat upowa?nia Rektora do zatwierdzenia, opracowanego przez Kierownika Centrum, Regulaminu, o którym mowa ust. 1. 

§ 6
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
 

Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


UCHWA?A  Nr  131
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 r.


w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Pa?stwowym Mongolskim Uniwersytetem                        Rolniczym w U?an Bator, Mongolia.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27. IX. 1990 r.) postanawia si?,               co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Pa?stwowym Mongolskim Uniwersytetem Rolniczym w U?an Bator, Mongolia.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


UCHWA?A  Nr  132
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 r.


w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Tanta Uniwersytetem w Kafr El-Sheikh, Egipt.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27. IX. 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Tanta Uniwersytetem w Kafr  El-Sheikh, Egipt.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


UCHWA?A  Nr  133
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 r.


w sprawie: powo?ania Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego                                                w Olsztynie.

§ 1
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym      (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) Senat powo?uje Rad? Patronack? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.
Powo?anie Rady Patronackiej umo?liwi nawi?zanie ?ci?lejszej wi?zi Uniwersytetu  z poszczególnymi regionami i administracj? Warmii i Mazur oraz jednostkami gospodarczymi poprzez:
a) inicjowane wspó?dzia?ania Uniwersytetu z ca?ym regionem w zakresie realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego (wspó?praca w realizacji praktyk studenckich, udzia?u fachowców praktyków w realizacji programów badawczych  i dydaktycznych itp.) oraz planowania i realizacji bada? naukowych;
b) promocj? i popularyzacje Uniwersytetu w ?rodowiskach zawodowych;
c) popularyzacj? i wdra?anie dorobku naukowego;
d) udzielanie pomocy w realizacji zada? szkolnictwa wy?szego;
e) wspó?prac? na rzecz zatrudniania absolwentów Uniwersytetu.

§ 2
Kadencja dzia?alno?ci organizacyjnej Rady Patronackiej jest zgodna z kadencj? organów jednoosobowych Uniwersytetu.

§ 3
1. Rada Patronacka sk?ada si? z cz?onków b?d?cych przedstawicielami:
 a) instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych regionu;
 b) pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu – w liczbie trzech osób oraz Rektora Uniwersytetu.
2. W pracach Rady mog? bra? udzia? rzeczoznawcy i specjali?ci z wybranych dziedzin nauki i gospodarki.

§ 4
Rada Patronacka zbiera si? na posiedzeniach w zale?no?ci od potrzeb, nie rzadziej ni? 1 raz w roku.

§ 5
Pracami Rady Patronackiej kieruje prezydium, w sk?ad którego wchodzi przewodnicz?cy, wiceprzewodnicz?cy, sekretarz i Rektor.

§ 6
Traci moc uchwa?a Nr 22 z 3 grudnia 1999 r. w sprawie powo?ania Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 7
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki
 

UCHWA?A  Nr  134
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 r.


w sprawie: wyra?enia zgody na nabycie prawa w?asno?ci gruntów zlokalizowanych w obr?bach ewidencyjnych: Tomaszkowo, Dorotowo.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na nabycie od Agencji Nieruchomo?ci Rolnych Oddzia? Terenowy                w Olsztynie,  prawa w?asno?ci gruntów zlokalizowanych w obr?bach ewidencyjnych: Tomaszkowo, Dorotowo o ??cznej powierzchni 42,30 ha,  b?d?cych w u?ytkowaniu wieczystym Uniwersytetu.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przeprowadzenia procedury nabycia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


UCHWA?A  Nr  135
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 r.


w sprawie: wyra?enia zgody na podpisanie protoko?u uzgodnie? z Gmin? Olsztyn dotycz?cych dodatkowych ustale? w zwi?zku  z trwaj?c? procedur? uchwalenia zmiany  miejscowego planu                     zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyn dla terenu  po?o?onego w rejonie ul. Bart?skiej – Kortowo Sady.
                                        
§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na  podpisanie przez UWM i Gmin? Olsztyn protoko?u uzgodnie? dotycz?cych dodatkowych ustale? w zwi?zku z trwaj?c? procedur? uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyn dla terenu po?o?onego w rejonie ul. Bart?skiej - Kortowo Sady.
Ustalenia zawarte w protokole dotycz? nieodp?atnego przekazania na rzecz Gminy Olsztyn:
• gruntów przeznaczonych w w/w planie miejscowym, pod drogi o powierzchni oko?o 14,40 ha ;
• gruntów przeznaczonych w w/w planie miejscowym pod zabudow? us?ugow? o ??cznej powierzchni oko?o 1,16 ha.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora do podpisania protoko?u uzgodnie?, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki
 

UCHWA?A  Nr  136
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 r.


w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego przy ul. Wawrzyczka.
                                                       
§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz dokonuj?c zmiany Uchwa?y Nr 104 z dnia 24 pa?dziernika 2003 roku, Senat wyra?a zgod? na nieodp?atne przekazanie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Wawrzyczka oznaczonego jako dzia?ka Nr 6/3 (obr?b 112) o powierzchni 655 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), na rzecz Gminy Olsztyn z przeznaczeniem na realizacj? celu publicznego tj. budow? drogi dojazdowej.
                                                         
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przeprowadzenia procedury przekazania, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


UCHWA?A  Nr  137
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004 roku


w sprawie: polityki kadrowej w odniesieniu do adiunktów.

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm), w nawi?zaniu do uchwa?y Nr 128 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2004 roku  dotycz?cej zmian w Statucie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Osoby nie posiadaj?ce stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki, zajmuj?ce stanowisko adiunkta w dniu wej?cia w ?ycie uchwa?y Senatu Uniwersytetu Nr 128 z 30 stycznia 2004 roku przez okres d?u?szy ni? 15 lat, pozostaj? na tym stanowisku z zastrze?eniem, ?e w terminie do 20 maja 2005 roku przed?o?? uchwa?? uprawnionej rady wydzia?u w sprawie przyj?cia rozprawy habilitacyjnej i dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego.
2. Adiunkci legitymuj?cy si? osi?gni?ciami dydaktycznymi mog? ubiega? si? o zatrudnienie na stanowisko starszego wyk?adowcy w drodze konkursu otwartego lub mog? by? na swój wniosek i za zgod? rady wydzia?u ponownie przeniesieni na stanowisko asystenta.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


UCHWA?A  Nr  138
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2004r.


w sprawie: za?o?e? do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2004.

 Na podstawie art.48 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) oraz §10 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si? co nast?puje:
§ 1
 Senat przyjmuje za?o?enia do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2004, w brzmieniu jak w za??czniku do uchwa?y.

§ 2
 Zespó? Analiz Ekonomicznych i Prognoz w uzgodnieniu  z Dyrektorem Administracyjnym, Dziekanami Wydzia?ów i Kierownikami pozosta?ych jednostek organizacyjnych opracuje w  terminie do 10 kwietnia 2004 r. projekty planów wydzia?ów, jednostek mi?dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych oraz pozosta?ych jednostek organizacyjnych.

§ 4
 Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


UCHWA?A  Nr  139
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2004r.


w sprawie:  kierunków dzia?a? w gospodarce finansowej w roku 2004.

 Na podstawie art.48 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990r.  o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
  Uwzgl?dniaj?c informacje dotycz?ce bud?etu uczelni oraz prognozy ekonomiczne w sferze szkolnictwa wy?szego przyjmuje si? nast?puj?ce kierunki dzia?a? w gospodarce finansowej uczelni:

1. Dostosowanie limitów przyj?? na I rok studiów do mo?liwo?ci kadrowych wydzia?ów.
2. Wykonanie analizy celowo?ci funkcjonowania niektórych kierunków i specjalno?ci, szczególnie na studiach I stopnia.
3. Podj?cie stara? zmierzaj?cych do finansowego wsparcia procesu dydaktycznego ze ?róde? pozabud?etowych.
4. Unowocze?nienie programów studiów z uwzgl?dnieniem wielko?? grup oraz zmian w proporcjach wyk?adów do ?wicze?.
5. Stworzenie mo?liwo?ci kariery dydaktycznej adiunktom bez habilitacji.
6. Blokada zatrudnienia we wszystkich grupach pracowniczych z wyj?tkiem profesorów i doktorów habilitowanych.
7. Doskonalenie pracy administracji i obs?ugi, tak?e w aspekcie zmniejszania kosztów oraz zwi?kszenie dba?o?ci o mienie uczelni przez wszystkich pracowników i studentów.
8. Ograniczenie remontów do niezb?dnego minimum.
9. Podejmowanie nowych inwestycji tylko przy zapewnieniu finansowania zewn?trznego poprzez fundusze Unii Europejskiej, pozyskane z Komitetu Bada? Naukowych, Ministerstwa Edukacji Narodowej             i Sportu, Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska  i innych ?róde?.
10. Zwi?kszenie dyscypliny w gospodarce finansowej, w tym tak?e w odp?atno?ciach za studia oraz zrewidowanie zasad finansowania kszta?cenia na kierunku „teologia” poza Olsztynem.
11. Szczegó?owa analiza celowo?ci i ekonomicznej efektywno?ci funkcjonowania zamiejscowych o?rodków kszta?cenia.
12. Analiza celowo?ci zmian w systemie rozliczania dydaktyki na studiach zaocznych.
13. Podj?cie dzia?a? zmierzaj?cych do zmniejszenia odpisów na Zak?adowy Fundusz ?wiadcze? Socjalnych w 2004 roku.
14. Poszukiwanie oszcz?dno?ci poprzez szczegó?ow? analiz? powstawania kosztów w dzia?alno?ci uczelni.
15. Podj?cie stara? zmierzaj?cych do pozyskania dodatkowych ?rodków na badania naukowe.

§ 2
   Rektor i Dyrektor Administracyjny do ko?ca czerwca br. przedstawi? Senatowi szczegó?owe dzia?ania wynikaj?ce z niniejszej Uchwa?y.

§ 3
  Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia

 

Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


U C H W A ? A   Nr 140
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2004 r.


w sprawie: zatwierdzenia prowizorium bud?etowego na 2004 rok.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U.Nr 65 poz. 385 z pó?n. zmian.) i w wykonaniu ustawy z dnia 26 lipca 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 33 z pó?n. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si? co nast?puje.

§ 1
Senat uchwala prowizorium bud?etowe na 2004 rok.

§ 2
Prowizorium stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia z moc? od 1 stycznia 2004 r.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


UCHWA?A  Nr  141
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2004 roku


w sprawie: zatrudnienia Dziekana Wydzia?u Matematyki i Informatyki.

Na podstawie art. 48 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U.  Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
W celu realizacji planów rozwoju Wydzia?u Matematyki i Informatyki zwi?zanych z uzyskaniem uprawnie? do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie matematyki oraz uwzgl?dniaj?c wybór prof. zw. dr hab. Jana Rychlewskiego na funkcj? Dziekana obecnej kadencji, Senat wyra?a zgod? na zatrudnienie Jana Rychlewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o prac? na okres od 1 pa?dziernika 2004 do 31 sierpnia 2005 roku

§ 2
Senat upowa?nia Rektora do wykonania niniejszej uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


UCHWA?A  Nr  142
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2004 r.


w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na przekszta?cenie Zak?adu Mikologii w Katedr? Mikologii.

§ 2
Zmiana, o której mowa w § 1 powinna nast?pi? od 1 kwietnia 2004 r.

§ 3
Uchwala wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki
 

UCHWA?A  Nr  143
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2004 r.


w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmian? nazwy Katedry Hodowli i U?ytkowania Koni – na Katedr? Hodowli Koni i Je?dziectwa.

§ 2
Zmiana, o której mowa w § 1 powinna nast?pi? od 1 kwietnia 2004 r.

§ 3
Uchwala wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki

 
UCHWA?A  Nr  144
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2004 r.


w sprawie: wyra?enia zgody na nabycie nieruchomo?ci gruntowej zabudowanej budynkiem „Inkubatora Przedsi?biorczo?ci”.
 
§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu nawi?zuj?c do Uchwa?y Nr 95 z dnia 26.09.2003 roku, Senat wyra?a zgod? na nabycie od Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsi?biorczo?ci na Warmii i Mazurach”, nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 98 oznaczonej w ewidencji jako dzia?ki nr 37/6 i 37/7, obr?b 152 m. Olsztyn, o ??cznej powierzchni 13931 m2, zabudowanej 3-bry?owym budynkiem „Inkubatora Przedsi?biorczo?ci” o powierzchni u?ytkowej 1436,50 m2. Cena za w.w. nieruchomo?? zostanie ustalona w drodze przetargu.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do nabycia nieruchomo?ci, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


UCHWA?A  Nr  145
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 05 marca 2004 r.


w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Instytutem Naukowym Rozrodu Zwierz?t w Moskwie, Rosja.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27. IX. 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Instytutem Naukowym Rozrodu Zwierz?t w Moskwie, Rosja.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


UCHWA?A  Nr  146
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 05 marca 2004 r.


w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, W?ochy.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27. IX. 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, W?ochy.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki


U C H W A ? A   Nr 147
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2004 r.


w sprawie: poszerzenia wykazu zada? inwestycyjnych realizuj?cych cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje.

§ 1
Do zada? inwestycyjnych okre?lonych w za??czniku do Uchwa?y Nr 97 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 pa?dziernika 2003 r. w sprawie zada? inwestycyjnych realizuj?cych cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006, wprowadza si? oznaczenie jako pkt 6 zadanie:
Modernizacja i wyposa?enie Mi?dzynarodowego Centrum Edukacyjnego w Braniewie.

§ 2
Podstaw? zada? inwestycyjnych jest pozyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki

 

STANOWISKA SENATU


STANOWISKO
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2004r.


w sprawie: wielkoprzemys?owego tuczu trzody chlewnej.

 Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

• wyra?a opini?, ?e stosowana technologia wielkoprzemys?owego tuczu trzody chlewnej stanowi zagro?enie dla polskiej wsi, w aspekcie degradacji ?rodowiska, obni?enia jako?ci mi?sa oraz pogarszaj?cych si? warunków ekonomicznych gospodarstw indywidualnych, prowadz?cych ekologiczny chów zwierz?t;

• powodowany trosk? o dobro regionu, szczególnie o jego walory przyrodnicze i turystyczne wyra?a zaniepokojenie wzrostem w kraju, a tak?e w województwie warmi?sko-mazurskim, liczby ferm zajmuj?cych si? tuczem wielkoprzemys?owym trzody chlewnej.

 
Przewodnicz?cy Senatu
  R e k t o r
prof. dr hab. Ryszard J.Górecki

 

ZARZ?DZENIA


Zarz?dzenie  Nr 1
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 stycznia 2004 roku


w sprawie:  wdro?enia Uniwersyteckiego Systemu Obs?ugi Studiów w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie

Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Zespó? do Spraw Wdro?enia Uniwersyteckiego Systemu Obs?ugi Studiów (USOS), w sk?ad którego wchodz?: prorektor ds. studenckich jako przewodnicz?cy, prodziekani ds. dydaktyki poszczególnych wydzia?ów, kierownicy jednostek mi?dzywydzia?owych  i ogólnouczelnianych prowadz?cych us?ugi dydaktyczne, kierownicy biur: Kszta?cenia i Spraw Studenckich, Wspó?pracy z Zagranic?, Kadr i Spraw Socjalnych, Centrum Informatycznego oraz Kwestury.

§ 2
Zadaniem Zespo?u  jest:
 1) koordynacja wdro?enia systemu USOS oraz zdefiniowanie i standaryzacja s?owników ogólnouczelnianych oraz opracowanie formularzy i raportów na potrzeby wydzia?ów.
 2) opracowanie szczegó?owego harmonogramu prac wdro?eniowych.

§3
Centrum Informatyczne odpowiada  za stron? techniczn? procesu wdro?enia, administrowanie systemem, organizacj? szkole? oraz zapewnienie sta?ego serwisu logistycznego wszystkim wydzia?om w zakresie dzia?ania systemu

§4
Osobami odpowiedzialnymi za wdra?anie i administrowanie USOS s?:  prorektor ds. studenckich, prodziekani ds. studiów dziennych oraz kierownicy dziekanatów.

§ 5
Corocznie z bud?etu uczelni wyodr?bnione zostan? ?rodki finansow? na realizacj? zada? wynikaj?cych z niniejszego zarz?dzenia.

§ 6
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 
R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie  Nr 2
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 stycznia 2004 r.


w sprawie:  zmian organizacyjnych na wydzia?ach UWM.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Senatu Nr 122 z 19 grudnia 2003 r. oraz Nr 124 z 19 grudnia 2003 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2004 r. wprowadza si? w strukturze Uniwersytetu nast?puj?ce zmiany:
1) na Wydziale Humanistycznym:
    * w Instytucie Nauk Politycznych tworzy si? jednostk? organizacyjn? pn. Katedra Teorii Polityki;
  
2) na Wydziale Nauk Ekonomicznych:
    * zmienia si? nazw? Katedry Ekonomii na Katedr? Makroekonomii i Doktryn Ekonomicznych;
    * zmienia si? nazw? Katedry Ekonomiki Produkcji na Katedr? Ekonomiki Przedsi?biorstw;  
    * zmienia si? nazw? Katedry Ekonomiki Przemys?u Spo?ywczego na Katedr? Mikroekonomii;
    * zmienia si? nazw? Katedry Ekonomiki Przestrzennej i ?rodowiskowej na Katedr? Ekonomiki Nieruchomo?ci;
    * zmienia si? nazw? Katedry Statystyki i Informatyki na Katedr? Metod Ilo?ciowych. 

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  3 
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia   20 stycznia  2004 roku


w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Liderów innowacji w administracji”.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  W  Katedrze  UNESCO tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Liderów innowacji w administracji”.
2.  Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 4
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia  22 stycznia  2004 roku


w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „ Mened?er jako?ci”.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia  i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na  Wydziale Nauk Ekonomicznych tworzy si?  studia podyplomowe w zakresie: „ Mened?er jako?ci ”.     
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM   w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  5
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2004 roku


w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „ Doradztwo finansowe ”.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia  i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na  Wydziale Nauk Ekonomicznych   tworzy   si?  studia podyplomowe w zakresie: „ Doradztwo finansowe”.     
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM   w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr  6
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 marca 2004 r.


w sprawie: zmian organizacyjnych na wydzia?ach UWM.

Na podstawie art. 49 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa? Senatu Nr 142 oraz 143 z dnia 5 marca 2004 r., stanowi si? co nast?puje:


§ 1
Z dniem 1 kwietnia 2004 r. wprowadza si? w strukturze Uniwersytetu nast?puj?ce zmiany:
1) na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t:
 • zmienia si? nazw? Katedry Hodowli i U?ytkowania Koni na Katedr? Hodowli Koni i Je?dziectwa;
2) na Wydziale Biologii:
 • przekszta?ca si? Zak?ad Mikologii w Katedr? Mikologii.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  7
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia      10 marca    2004 roku


w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawno-administracyjne podstawy ochrony granicy pa?stwowej”.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia  i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy si? studia podyplomowe  w zakresie: „Prawno-administracyjne podstawy ochrony granicy pa?stwowej”.
2.  Studia przeznaczone s? dla funkcjonariuszy stra?y granicznej posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


ZARZ?DZENIE  Nr  8
W sprawie ustalenia – infor. niejawne – zarz?dzenie nie publikowane


Zarz?dzenie Nr 9
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 marca 2004 roku


w sprawie: zmian w Regulaminie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 365 z pó?niejszymi zmianami) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
W Regulaminie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych, stanowi?cym za??cznik do zarz?dzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2002 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych, wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1. Rozdzia? I pkt I ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Dzieci pracowników pozostaj?ce na ich utrzymaniu, dzieci pracowników zmar?ych w czasie zatrudnienia, a tak?e dzieci po zmar?ym by?ym pracowniku (emerycie lub renci?cie):
 a) do ko?ca roku kalendarzowego, w którym uko?czyli 16 lat ?ycia, a je?eli kszta?c? si? w szkole (w systemie dziennym) do ko?ca roku kalendarzowego, w którym uko?czyli 20 lat ?ycia – na podstawie przedstawionego za?wiadczenia ze szko?y lub pisemnego o?wiadczenia,
 b) bez wzgl?du na wiek dzieci niepe?nosprawne posiadaj?ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci, która ma charakter trwa?y i jest wydana na sta?e.”
2. W rozdziale I pkt III ppkt 8a otrzymuje brzmienie:
      „8a. Do ustalenia dochodu brane s? pod uwag? wynagrodzenie brutto (przychód), dochód w przypadku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej oraz stypendium w przypadku pracowników b?d?cych uczestnikami studiów doktoranckich.”
3. W rozdziale I pkt III ppkt 12 otrzymuje brzmienie:
      „12. Pracownik, który nie prowadzi ze wspó?ma??onkiem wspólnego gospodarstwa domowego i dziecko nie jest na jego ca?kowitym utrzymaniu, mo?e uzyska? dofinansowanie z ZF?? tylko na zorganizowane formy wypoczynku.”
4. W rozdziale II pkt I dodaje si? ppkt 10 w brzmieniu:
      „10. Dofinansowanie dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej Klubu Pracowniczego.”
5. W rozdziale II pkt II ppkt 2D/c otrzymuje brzmienie:
     „ c) przyznawanie emerytom i rencistom tzw. wczasów turystycznych – wysoko?? kwoty dofinansowania ustalana jest corocznie w planie wydatków, w porozumieniu ze zwi?zkami zawodowymi,”
6. W rozdziale II pkt IV ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
      „2. O dofinansowanie mo?e ubiega? si? osoba, która otrzymuje pe?ne ?wiadczenie, o którym mowa w Rozdziale I pkt III ppkt 8. Dzieci niepe?nosprawne do lat 16 nie przebywaj?ce na sta?e w placówce opieku?czej i posiadaj?ce orzeczenie o niepe?nosprawno?ci stwierdzaj?ce konieczno?? sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki i pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczon? mo?liwo?ci? samodzielnej egzystencji, oraz powy?ej 16 lat posiadaj?ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci, która ma charakter trwa?y i jest wydana na sta?e – mog? otrzyma? dofinansowanie do wysoko?ci 150% przeci?tnego wynagrodzenia og?aszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, za rok kalendarzowy poprzedzaj?cy przyznanie ?wiadczenia.”
7. W rozdziale II pkt IV ppkt 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. Decyzj? o dofinansowaniu podejmuje Rektor na wniosek Sekcji Socjalnej, zaopiniowany przez Komisj? Socjaln?, zgodnie z zasadami ustalonymi w za??czniku nr 7 niniejszego regulaminu.”
8. Rozdzia? III pkt I ppkt 2 – skre?lono.
9. W rozdziale III pkt II ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „4. Zakup mieszkania lub domu na wolnym rynku – nie wi?cej ni? 30 000 z?. Po?yczkobiorca przed sporz?dzeniem umowy po?yczki zobowi?zany jest do przed?o?enia notarialnej umowy kupna mieszkania lub domu.”
10. Rozdzia? III pkt II ppkt 12 – skre?lono.
11. W rozdziale III pkt III ppkt 12 otrzymuje brzmienie:
    „12. Przyznana po?yczka zostaje anulowana, je?eli umowa nie zostanie podpisana przed up?ywem dwóch miesi?cy od jej przyznania, a w przypadku po?yczki, o której mowa w rozdz. III pkt II ppkt 3, okres ten nie mo?e przekroczy? trzech miesi?cy.”
12. W rozdziale III pkt IV ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Ubiegaj?cy si? o po?yczk? z Funduszu sk?ada do Sekcji Socjalnej wniosek na formularzu. Sposób sp?aty po?yczki przez po?yczkobiorc? – potr?cenie z wynagrodzenia lub samodzielna wp?ata kolejnych rat po?yczki – uzale?niony jest od dochodów po?yczkobiorcy w Uniwersytecie. W sytuacji, gdy potr?canie rat po?yczki  z wynagrodzenia powoduje nie zachowanie kwoty wynagrodzenia wolnej od potr?ce?, o której mowa w art. 91 kodeksu pracy, po?yczkobiorca zobowi?zany jest do samodzielnego sp?acania kolejnych rat po?yczki od miesi?ca, w którym ta sytuacja nast?pi?a.”
13. W za??czniku Nr 1 do Regulaminu § 2 otrzymuje brzmienie:
    „ § 2
       Zapomogi mog? otrzyma? osoby uprawnione do korzystania z Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych (ZF?S), które ze wzgl?dów losowych znalaz?y si? w trudnej sytuacji materialnej lub ?yciowej (zapomogi losowe)  albo ich dochody nie pozwalaj? na zaspokojenie elementarnych potrzeb ?yciowych (zapomogi socjalne).”
14. W za??czniku Nr 1 do Regulaminu dotychczasowy § 6 otrzymuje nr 8.
15. W za??czniku Nr 1 do Regulaminu dodaje si? §§ 6 i 7 w brzmieniu:
    „ § 6
       Zapomogi losowe przyznawane s? osobom dotkni?tym indywidualnymi zdarzeniami losowymi (pod warunkiem za??czenia aktualnych dokumentów) w przypadku choroby przewlek?ej lub powoduj?cej zagro?enie ?ycia osoby uprawnionej lub cz?onka jego najbli?szej rodziny, pozostaj?cego na jego utrzymaniu lub prowadz?cego z nim wspólne gospodarstwo domowe, je?li dla chorego konieczne jest specjalistyczne leczenie, zakup drogich leków lub sprz?tu rehabilitacyjnego.”
    „ § 7
       Zapomogi losowe mog? by? przyznawane w innych przypadkach losowych, udokumentowanych przez odpowiednie organy administracji pa?stwowej (stra?, policja).”
16. W za??czniku Nr 7 do Regulaminu § 4 otrzymuje brzmienie:
    „ § 4
       Przyznane dofinansowanie, w wysoko?ci nie wy?szej ni? koszt wypoczynku otrzymuje osoba uprawniona, na podstawie przed?o?onej faktury VAT lub rachunku uproszczonego. Zwrot nale?no?ci nast?puje z ko?cem ka?dego miesi?ca, nie wcze?niej ni? miesi?c przed terminem rozpocz?cia wypoczynku.”
17. W za??czniku Nr 7 do Regulaminu § 5 skre?la si?.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

DECYZJE


D E C Y Z J A    Nr  1
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 stycznia 2004 roku


w sprawie : powo?ania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwo?awczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

Na podstawie § 64 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie  stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Komisj? Dyscyplinarn? ds. Studentów w sk?adzie:
I. nauczyciele akademiccy
 1. dr in?. Zenon Drabowicz- przewodnicz?cy
 2. dr Krystyna Kutiak-Zakrzewska
 3. prof. dr hab. Alina Lewczuk
 4. dr in?. Piotr Sawicki

II. przedstawiciele studentów
 1. Aleksandra Krajanowska
 2. Mateusz Niedba?a
 3. Ma?gorzata Prot

§ 2
Powo?uje si? Odwo?awcz? Komisj? Dyscyplinarn? w sk?adzie:
I. nauczyciele akademiccy
 1. prof. dr hab. Ryszard  Zadernowski -przewodnicz?cy
 2. dr Joanna Ch?osta-Zielonka
 1. dr in?. Micha? K??bukowski
 2. dr in?. Jadwiga Wyszkowska

II. przedstawiciele studentów
 1. Joanna Jab?o?ska
 2. Micha? Smentoch
 3. Tomasz Szymborski         
                
§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 2
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 stycznia 2004 r.


w sprawie: powo?ania komisji konkursowej ds. zadania inwestycyjnego pod nazw? Uniwersytecki O?rodek Sportowy.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Komisj? konkursow? ds. zadania inwestycyjnego pod nazw? Uniwersytecki O?rodek Sportowy w sk?adzie:

* przewodnicz?ca
  - mgr in?. arch. Magdalena RAFALSKA
* cz?onkowie: 
  - dr in?. Bogus?aw CIECIÓRSKI
  - mgr Grzegorz DUBIELSKI
  - mgr Jerzy OSSOWSKI
  - mgr in?. Andrzej RAW?USZKO
  - dr Aleksander SOCHA

§ 2
Zadaniem Komisji jest rozstrzygni?cia konkursu ofert na opracowanie koncepcji i projektu budowy O?rodka, o którym mowa w  § 1.

§ 3
Przy wykonywaniu swoich zada? Komisja mo?e korzysta? ze wspó?pracy z osobami i jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu oraz zaprosi? do wspó?pracy specjalistów spoza Uczelni.

§ 4
 Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr   3
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia  16 lutego 2004 roku


w sprawie: powo?ania Zespo?u do Spraw Przygotowania Modernizacji Mi?dzynarodowego Centrum Edukacyjnego w Braniewie.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Zespó? do Spraw Przygotowania Modernizacji Mi?dzynarodowego Centrum Edukacyjnego w Braniewie w sk?adzie:
• przewodnicz?cy
 - prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ
• cz?onkowie:
 o dr in?. Aleksander SOCHA
 o Wojciech SAMULOWSKI
 o mgr in?. Zbigniew STACHURSKI
 o dr Teresa KAWULA

§ 2
Do zada? Zespo?u nale?y:
- wyznaczenie zakresu poprawy infrastruktury technicznej zewn?trznej,
- okre?lenie zakresu i parametrów modernizacji obiektu i wyposa?enia dydaktycznego Mi?dzynarodowego Centrum Edukacyjnego w Braniewie,
- okre?lenie potencjalnych ?róde? finansowania zewn?trznego.

§ 3
Zespó? wykona powierzon? mu prac? do ko?ca marca 2004 r.

§ 4
Do prac Zespo?u nale?y zaprosi? Burmistrza Braniewa.

§ 5
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


DECYZJA Nr 4
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z 22 marca 2004 r.


w sprawie: struktur organizacyjnych wydzia?ów oraz kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Na wszystkich wydzia?ach Uniwersytetu do 30 wrze?nia 2004 r. przeprowadzone zostan? przegl?dy struktur pod k?tem ich dostosowania do wymogów Uchwa?y Nr 66 Senatu UWM z 4 lipca 2003 r.

§ 2
Odpowiednie wnioski spe?niaj?ce wymogi § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Senatu, o której mowa w § 1 nale?y z?o?y? najpó?niej do 31 pa?dziernika 2004 r.

§ 3
Do 30 listopada 2004 r. dziekani przedstawi? wnioski personalne dotycz?ce kandydatów na funkcje kierownicze jednostek naukowo-dydaktycznych w nowych strukturach wydzia?ów.

§ 4
Zalecenia uj?te w §§ 1, 2, 3 dotycz? tak?e prorektorów pe?ni?cych funkcje prze?o?onych w odniesieniu do Studium J?zyków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

§ 5
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


DECYZJA Nr 5
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z 26 marca 2004 r.


w sprawie: harmonogramu realizacji zada? wynikaj?cych z Uchwa?y Senatu Nr 139 z 5 marca 2004 r.

Na podstawie art. 49 ust. 2 z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) oraz Uchwa?y Senatu Nr 139 z 5 marca 2004 r. stanowi si? co nast?puje:

§ 1
W terminie do 25 kwietnia 2004 r. dziekani przedstawi?:
• aktualn? liczb? studentów na poszczególnych specjalno?ciach z rozbiciem na lata studiów;
• aktualn? liczb? grup studenckich wraz z ich liczebno?ci?;
• propozycje zmniejszenia liczby specjalno?ci na kierunkach;
• propozycje po??czenia, zawieszenia lub ewentualnego zniesienia kszta?cenia na niektórych kierunkach;
• propozycje zmniejszenia liczby grup studenckich w roku akademickim 2004/2005 wraz z podaniem ich liczebno?ci;
• propozycje zmian w planach studiów uwzgl?dniaj?ce zmiany proporcji wyk?adów do ?wicze?.

§ 2
W terminie do 25 kwietnia 2004 r. Zespó? Analiz Ekonomicznych i Progroz przedstawi:
• analiz? efektywno?ci ekonomicznej funkcjonowania zamiejscowych o?rodków kszta?cenia;
• symulacj? innego ni? dotychczas systemu naliczania kosztów dydaktyki na studiach zaocznych.

§ 3
W terminie do 10 maja 2004 r. Prorektor ds. Rozwoju Uczelni  przedstawi prognozowane zmiany w stanie zatrudnienia w poszczególnych grupach z uwzgl?dnieniem Uchwa?y Senatu Nr 137 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie polityki kadrowej w odniesieniu do adiunktów.

§ 4
W terminie do 10 maja 2004 r. Dyrektor Administracyjny przedstawi:
• koszty planowanych remontów, z uwzgl?dnieniem us?ug obcych;
• mo?liwo?ci zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych w Uczelni;
• projekt racjonalizacji funkcjonowania administracji i obs?ugi z uwzgl?dnieniem propozycji zmniejszenia kosztów.

§ 5
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


D E C Y Z J A  NR   6
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 marca 2004 roku.


w sprawie: op?aty wnoszonej przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok studiów dziennych i  zaocznych,  w roku akademickim 2004/2005.

Na podstawie art. 141 ust. 6 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65.poz. 383) z po?n. zm., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustala si? op?at? wnoszon? przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok studiów dziennych i  zaocznych w roku akademickim 2004/2005 w kwocie:
1. 80,00 z? (osiemdziesi?t z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na kierunki, na których post?powanie kwalifikacyjne na studia obejmuje sprawdzian uzdolnie? artystycznych, tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
2. 75,00 z? (siedemdziesi?t pi?? z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na studia na pozosta?e kierunki.

§ 2
1. Op?aty, o których mowa w § 1 niniejszej decyzji, nale?y wnosi? na konto Uniwersytetu:
UWM w Olsztynie, Bank PKO BP  Oddzia?  Centrum w Olsztynie,
na rachunek konta wg wydzia?ów:
a/  35 1020 3541 0000 5502 0014 4030 (Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t),
b/  77 1020 3541 0000 5902 0014 4048  (Wydzia? Biologii),
c/  31 1020 3541 0000 5202 0014 4055 (Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej),
d/  36 1020 3541 0000 5002 0014 4063 (Wydzia? Humanistyczny),
e/  38 1020 3541 0000 5602 0014 4121 (Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa),
f/  39 1020 3541 0000 5102 0014 4154 (Wydzia? Matematyki i Informatyki),
g/   38 1020 3541 0000 5902 0014 4071 (Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej),
h/  85 1020 3541 0000 5802 0014 4147 (Wydzia? Nauk Ekonomicznych),
i/   83 1020 3541 0000 5202 0014 4089 (Wydzia? Nauk Technicznych),
j/  88 1020 3541 0000 5002 0014 4097 (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci),
k/   04 1020 3541 0000 5102 0014 4105 (Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa),
l/    33 1020 3541 0000 5802 0014 4113 (Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artystycznego),
?/    17 1020 3541 0000 5102 0014 4162 (Wydzia? Prawa i Administracji) 
m/  56 1020 3541 0000 5102 0014 4139 (Wydzia? Teologii).
 (z dopiskiem tytu?u wp?aty i nazwy wydzia?u) – w urz?dzie pocztowym, banku lub bezpo?rednio w kasie Uniwersytetu.
2. Dowód wp?aty (orygina?) nale?y do??czy? do kompletu dokumentów sk?adanych przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na studia.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 3559 razy (w tym z UWM 505 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-26
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa